top of page

Användarvillkor

SENAST UPPDATERAD 21 Maj 2018

 

1. Allmänna bestämmelser

Dessa användarvillkor (”Användarvillkoren”) gäller för användande av tjänsten Medify (”Tjänsten”) som vid var tid tillhandahålls av Medify AB, org. nr 559084-7579. Tjänsten är en webbaserad plattform som utgör en oberoende mötesplats för och möjliggör kommunikation mellan representanter från hälso- och sjukvården (”Vårdenhet”) och representanter från läkemedelsindustrin eller närliggande industri (”Utbildare”).

 

Användarvillkoren är tillämpliga på användning av Tjänsten av representant för såväl Vårdenheter som Utbildare (”Användare”). Vid registrering accepterar Användaren dessa Användarvillkor. Användarvillkoren utgör tillsammans med Användarens registrering avtalet mellan Medify AB och Användaren (”Avtalet”).

 

2. Användarkonto

 

För att kunna använda Medify måste Användaren skapa ett användarkonto. Användarkontot ger Användaren tillgång till Medify. Användaren måste ange namn och organisationsnummer för Vårdenheten respektive Utbildaren som Användaren representerar. Användaren ansvarar för att informationen som lämnas vid registreringen är riktig, uppdaterad och fullständig samt att informationen löpande hålls uppdaterad. Användarkontot är personligt. Användaren är skyldig att tillse att lösenord till Användarkonto hålls väl skyddat från obehöriga och att ingen obehörig person ges tillgång till Tjänsten.

 

Förutsatt att Användaren uppfyller dessa Användarvillkor så ger Medify AB Användaren, en icke-exklusiv och icke-överförbar rätt att använda Tjänsten via sitt användarkonto. Inloggning sker på webbplatsen http://medify.life. Medify AB kan genomföra uppdateringar av systemet och/eller webbplatsen, släppa nya versioner av systemet eller tillhandahålla tillägg till systemet.

 

En Användare som representerar en Vårdenhet kan använda Tjänsten för att annonsera ut efterfrågan av möten med representanter från Utbildaren. Användaren kan ange information såsom datum och tidpunkt när mötet kan äga rum, plats där mötet kan äga rum, önskvärt ämne för mötet, antal deltagare och deltagarnas tjänstefunktion. Användaren intygar att vederbörlig behörighet att använda Medify för de syften som beskrivs i detta dokument har inhämtats från Vårdenhetens verksamhetschef eller motsvarande.

 

En Användare som representerar en Utbildare kan ta del av den information som en Vårdenhet har annonserat ut. Vidare kan Användaren skapa annonskort (”Annonskort”) för att marknadsföra de informationsmöten som Utbildaren erbjuder. Utöver dessa villkor får Användare som representerar en Utbildare endast använda Tjänsten i enlighet med det avtal som Medify AB har med Utbildaren.

 

Användaren får endast använda Tjänsten i enlighet med detta Avtal och de instruktioner för användning av Tjänsten, samt i enlighet med gällande lagstiftning. Inget innehåll som är olagligt, integritetskränkande eller oetiskt eller som skäligen kan befaras användas för sådana olagliga, integritetskränkande eller oetiska syften får hanteras inom ramen för Tjänsten.

 

Användaren har inte rätt att använda Medify, webbplatsen eller innehåll/material från Medify eller Medifys webbplatsen på något sätt som kan inkräkta på någon upphovsrätt eller annan immateriell rättighet, äganderätt av Medify, Medify AB eller tredje part. Användaren får ej använda Medify på något annat sätt än det som beskrivs i detta Avtal.

Medify har rätt att stänga av Användaren utan förvarning om Användaren använder Tjänsten i strid med Användarvillkoren.

3. Ansvar

Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick. Medify AB lämnar inga garantier för Tjänsten och ansvarar inte för fel eller brister i systemet, eller att det ska fungera utan avbrott. Användaren eller den organisation Användaren representerar kan således inte rikta några anspråk mot Medify AB med anledning av Tjänsten funktion eller fel i Tjänsten eller dess dokumentation.

Medify AB kan inte hållas ansvarig för kostnader eller förluster som Användaren eller den organisation Användaren representerar drabbas av till följd av att systemet inte är tillgängligt eller fungerar som utlovat.

Medify AB ansvarar inte för Användarens användning av Tjänsten eller för det resultat som genereras av användningen, exempelvis:

  • Riktighet, utformning eller innehåll i sammankomster som planeras via Tjänsten.

  • Riktighet, utformning, saklighet eller innehåll i den dokumentation som passerar mellan olika Användare av Tjänsten.

  • Direkta eller indirekta skador för Användaren eller den organisation Användaren representerar orsakade till följd av Användarens användning av Tjänsten.

Användaren ska hålla Medify AB skadeslöst från samtliga krav, kostnader (inklusive rimliga legala kostnader), skador, utlägg, skadestånd och förluster som åsamkas Medify AB, eller tredje man, på grund av brott mot Användarvillkoren, inklusive men ej begränsat till, missbruk av Tjänsten, användning av Tjänsten för otillåtna syften eller användning av Tjänsten utan innehav av erforderliga tillstånd.

Användaren åtar sig vidare att på egen bekostnad, i den mån organisationen som Användaren representerar inte är skyldig att göra det, försvara och hålla Medify AB skadeslös om krav riktas eller talan förs mot Medify AB om intrång i tredje mans immateriella rättigheter på grund av innehåll som Användaren fört in i Tjänsten samt för sådana krav som annars uppkommit i anslutning till Användarens användning av Tjänsten.

Medify AB ansvarar inte för att informationen i Annonskortet är saklig, korrekt eller relevant. Medify AB kan inte under några omständigheter hållas ansvarig för innehåll, korrekthet, saklighet eller omfattning i Annonskortet eller dess bilagor.

Tjänsten kan komma att innehålla information eller innehåll från tredje part. Den tredje parten är direkt och ensamt ansvarig för innehållet, dess ursprung och presentation. Medify AB bär inget ansvar för sådant innehåll från tredje part.

Med undantag för skada som orsakats av Medify AB:s uppsåtliga agerande, ansvarar Medify AB inte gentemot Användaren eller någon tredje part för någon utebliven vinst, inkomstförlust eller någon indirekt skada såsom men inte begränsat till förlust av data eller följdskada av något slag, som uppkommer på grund av eller i samband med Medify AB:s tillhandahållande av Tjänsten, Användarens nyttjande av Tjänsten eller oförmåga att använda Tjänsten. Medify AB är inte ansvarigt gentemot Användaren för några krav från tredje man som riktas mot Användaren.

 

4. Ändringar av villkoren eller Tjänsten

Medify AB förbehåller sig rätten att ändra Användarvillkoren varvid Användaren kommer att informeras inom rimlig tid  innan en ändring träder i kraft. Sådan information kommer att lämnas till Användaren via de kontaktuppgifter som angivits vid registrering. Om Användaren inte accepterar ändringen kan Användaren avsluta sitt Användarkonto.

Vidare förbehåller Medify AB sig rätten att när som helst ändra eller upphöra med tillhandahållandet av Tjänsten utan föregående meddelande härom. Användaren accepterar att Medify AB inte ansvarar gentemot Användaren eller någon tredje part för sådan ändring eller upphörande.

5. Personuppgifter

Medify AB samlar in personuppgifter när Användaren registrerar sig för ett användarkonto. Om Användaren kontaktar Medify AB och uppger personuppgifter kommer även dessa samlas in och behandlas. Vid registrering ombeds Användaren ange namn, kontaktinformation, arbetsplats, tjänstefunktion, IP-adress, uppgifter om webbläsaren och eventuellt andra elektroniska identifikationsuppgifter.

 

Mer information om vår personuppgiftsbehandling finns att tillgå i vår integritetspolicy som du finner här: https://medify.life/integritetspolicy

 

6. Cookies

Medify AB använder sig av cookies (kakor) för att förbättra och underlätta användarupplevelsen genom att spara dina inställningar och åtkomsträttigheter samt för att föra statistik på din användning av Tjänsten. En cookie är en liten textfil som innehåller information som sparas på din dator.

 

För mer information om hur vi använder cookies se: https://medify.life/cookie-policy

 

7. Äganderätt

Tjänsten, inklusive databaser, databasobjekt, webbsidan och samtliga applikationer eller portaler som ger Användaren tillgång till Tjänsten, ägs i sin helhet av Medify AB. Användaren är införstådd med att äganderätten samt upphovsrätten och övriga immateriella rättigheter till Medify, dokumentation och övrigt material tillkommer Medify AB och att rättigheterna inte i något avseende övergår till Användaren. Användaren erhåller endast den begränsade rätt att nyttja Tjänsten som särskilt framgår av dessa Användarvillkor.

 

8. Force majeure

Om part förhindras fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal på grund av omständighet som part inte kunnat råda över, såsom blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande, fel i det allmänna data-, telefon- eller mobiltelefonnätet samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständigheter som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från skadeståndsskyldighet och andra eventuella påföljder.

 
9. Giltighetstid och avslutande

Avtalet är giltigt tills vidare från det datum Användaren accepterat Användarvillkoren. Användaren och Medify kan när som helst säga upp Avtalet.

 

10. Överlåtelse

Användaren har inte rätt att överlåta några rättigheter eller skyldigheter under Avtalsvillkoren utan skriftligt godkännande från Medify AB.

 

Medify AB har rätt att överlåta Avtalet till annat bolag i samma koncern som Medify AB eller till tredje man i anslutning till en överlåtelse av alla eller väsentligen alla Medify AB:s tillgångar.

 

11, Lagval och tvistelösning

Avtalsvillkoren ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag utan tillämpning av dess lagvalsregler.

 

Tvist eller krav som uppstår med anledning av Användarvillkoren ska avgöras av allmän domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans.

bottom of page